Privacy verklaring (AVG)

IJshockey vereniging Red Eagles hanteert de volgende privacyverklaring :

 

IJshockey vereniging Red Eagles is gevestigd aan de Victorialaan 10, 5213 JE te ‘s-Hertogenbosch

De club heeft als doel het bevorderen van de ijshockey sport en organiseert in dat kader trainingen en wedstrijden. De club kent een bestuur en aangesloten leden zowel spelers als trainers en begeleiders. De leden van de club nemen tevens deel aan wedstrijden die worden georganiseerd door de IJshockeybond Nederland. In dat kader hanteert de club een ledenadministratie en registratie van leden per ijshockeyteam.

De geadministreerde gegevens van leden en het bestuur betreffen persoonsgegevens. Voor minderjarige gegevens geldt dat tevens persoonsgegevens van hun ouder(s)/voogd(en) wordt(en) geregistreerd. Het betreffen namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, leeftijden van de leden en het bankrekeningnummer dat voor de betaling.

De verstrekte persoonsgegevens – met uitzondering van bankgegevens, die worden niet gebruikt – worden gehanteerd voor de ledenadministratie (zoals voor het verzenden van contributienota’s en het verzenden van informatie aangaande wedstrijden of trainingen), de indeling van spelers en trainers in teams, de verplichte opgave van teams/spelers/trainers aan de IJshockeybond Nederland. Voor deelname aan wedstrijden en trainingen worden als persoonsgegevens verstrekt: volledige naam en leeftijd van de betrokkene en het spelersnummer van de speler.

De geadministreerde gegevens van de leden worden ontvangen en beheerd door het secretariaat en het bestuur van de club. Het bestuur is verplicht die gegevens te verstrekken aan het secretariaat van de IJshockeybond Nederland. Het secretariaat en het bestuur verstrekken namen, adressen en telefoonnummers aan trainers, technische staf coaches en teambegeleiders in het kader van organisatie van trainingen en wedstrijden alsook de indeling van teams.

De geadministreerde persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van het lidmaatschap van de vereniging dat is toegekend. Afbeeldingen van een betrokkene waarop deze herkenbaar in beeld is en waarvoor toestemming is verleend, kunnen ook nadien worden bewaard.

De club zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft.

Een persoon van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens, het recht op correctie van foutief geregistreerde gegevens en het recht die persoonsgegevens te laten verwijderen. Omdat voor correcte administratie, mede ter voldoening aan verplichtingen, de persoonsgegevens noodzakelijk zijn, behoudt de club het recht voor het lidmaatschap te beëindigen indien verwijdering van persoonsgegevens wordt verlangd.

De club maakt ter bevordering van de ijshockey sport gebruik van afbeeldingen of films van wedstrijden waarop spelers zichtbaar zijn of van spelers in het bijzonder. De club gebruikt die afbeeldingen onder meer voor uitingen op haar website of social media zoals Facebook en Instagram. De club zal voorafgaand aan publicatie daarvoor toestemming aan leden die herkenbaar in beeld zijn, vragen. Betreft het minderjarige leden, dan wordt toestemming aan hun ouder(s)/voogd(en) gevraagd. Wordt die toestemming niet verleend, dan wordt de afbeelding niet gebruikt.

De club wijst er op dat derden die toegang tot een wedstrijd hebben, eveneens foto’s of films maken en delen via social media. De club heeft hierover geen zeggenschap en kan niet voorkomen dat derden afbeeldingen van herkenbare leden openbaar maken. De club benadrukt dat in haar huishoudelijk reglement is opgenomen dat het verboden is in kleedkamers foto’s of films te maken.

Indien een betrokkene aan de club toestemming heeft verleend om foto’s of films openbaar te maken, kan die toestemming weer worden ingetrokken. De club is dan verplicht binnen redelijke termijn die foto’s of films te verwijderen. Intrekken van verleende toestemming kan kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van de club.

De betrokkene wiens persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Red Eagles Den Bosch